Vår verksamhet
Vi är måna om den lokala kontakten

LBC Logistik AB är en lastbilscentral med ett 40-tal delägare. Vi är måna om den lokala kontakten med marknaden och har kontor på två orter, Karlskoga och Kristinehamn. Flertalet av våra delägare är mindre åkerier med verksamhet lokalt. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i södra och mellersta Sverige, men transporterna sträcker sig över hela landet.

Vår fordonsflotta ägs av våra delägare och vi är verksamma inom anläggnings- och maskinsektorn, container och miljö med spol/sugbilar, fjärr & volymområdet och flyttsektorn. Tillsammans förfogar vi över drygt 100 enheter och sysselsätter ca 150 personer, med säsongsentreprenörer tillkommer ytterligare ca 50 personer.

Hållbarhet

Nu har vi vår egen torrsug som kommer vara stationerad i För oss är hållbarhet viktigt och vi som färdas på vägarna varje dag har ett stort ansvar och möjlighet att påverka och göra skillnad. Vi arbetar mot att vara 100% fossilfria år 2030

Kvalitets- och miljöcertifierade

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO9001 och ISO14001, och arbetar ur trafiksäkerhetssynpunkt efter ISO39001 och efter Arbetsmiljöverkets AFS 2001:1.

Trafiksäkerhet

Vi är medlemmar i Fair Transport 2.0, för åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Att vara en del av detta är att ta ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring.

LBC Logistiks historia

LBC Logistik bildades 2003 genom sammanslagningen av Karlskoga Lastbilscentral och LBC Kristinehamn. Två centraler med rötter ifrån 1930-talet, beslut togs att behålla lokalkontoren i både Karlskoga och Kristinehamn, för att på bästa sätt kunna värna om en gedigen lokalförankring. Vi är certifierade i kvalitet, miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö enligt ISO 14001, ISO 9001, ISO 39001 och ISO 45001. Vi är även certifierade enligt Fair Transport.

Policyer

LBC Logistik AB är ett transportsäljande företag med sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Värmland och Örebro Län.

Policy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på LBC Logistik AB 23 maj 2018 För LBC Logistik AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Policy

Verksamhetspolicy

LBC Logistik skall erbjuda Kundanpassade logistiklösningar så kunden känner att vi som leverantör uppfyller våra åtaganden med högsta servicegrad. Varje tjänst/leverans skall vara en rekommendation för kommande affärer. LBC Logistik arbetar för att ständigt förbättra verksamheten samt förebygga föroreningar och följa gällande lagsstiftning samt samhällets- och kundernas krav. LBC Logistik skall betraktas som ett gott föredöme gentemot våra medtrafikanter. Arbetet med ständiga förbättringar på LBC Logistik skall leda till att vi uppnår våra verksamhetsmål.